English שלחו לחבר

מדור תפעול וניהול תשתיות פאסיביות

המדור אחראי על

תפעול חדרי המחשבים (Data Centers) הראשיים בקמפוס ותחזוקה שוטפת של מאות שרתים מסוגים שונים

תקשורת המחשבים הפסיבית ברחבי הקמפוס

תפעול מערך המחשבים האוניברסיטאי המרכזי ותיאום הטיפול בתשתיות הפיזיות של אגף תקשוב

הגדרות להתקנת טלפוניית IP , פריסת טלפוניה ו תמיכה מתמשכת במשתמשי הקצה 

פריסה והתקנת יחידות קלט לרשת אלחוטית

 

מנהל תפעול עמוס פיקהולץ  , טל'  072-2644848

 דוא"ל: Amos.Pikholz@biu.ac.il

מדור תפעול וניהול תשתיות פאסיביות